Dünya görüşü nedir?

İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi

Dünya görüşü kelimesinin ingilizcesi

n. philosophy of life, philosophy, conception of the world, world-view

Dünya görüşü nedir? (Felsefe)

İnsanların toplumsal pratik içindeki davranış kurallarının düzenlenişini de kapsayan, sistemleştirilmiş doğa ve toplum anlayışlarının tümü.

Dünya görüşü denince, tüm dünyaya, dünyanın doğuşuna, doğaya, evrenin gelişmesine, insanlığın oluşumuna, gelişmesine ve geleceğine, insan yaşamının mahiyetine ve anlamına, insanın toplumsal davranışına, insan düşüncesinin olanaklarına, kültür değerlerine ve benzeri temel sorunlara ilişkin görüşlerin toplamı anlaşılır. Bundan çıkan sonuç ise, felsefi, sosyoekonomik, sosyo-politik, etik, estetik ve doğa bilimsel görüşlerin ve anlayışların belli bir tarzda dünya görüşü içinde toplandıklarıdır.

Bir dünya görüşünün karakteri ve içeriği, her şeyden önce, bu dünya görüşünün temelinde yatan felsefi görüşlerin ve bilimin, bu dünya görüşü içinde oynadığı rolün damgasını taşır.

Dünya görüşünün ana sorunu, felsefenin temel sorunuyla özdeştir, öyle ki, bu soruna belirli bir tarihsel kesit içinde verilen karşılıktan, dünya görüşünün tüm diğer sorun guruplarında ortaya çıkan temel görüşler de etkilenir. Bir dünya görüşünün, madde ile bilinç arasındaki ilişki sorununa bakışı göz önüne alındığında, önce, maddeci dünya görüşü, idealist ve idealist-dinci dünya görüşü gibi iki temel dünya görüşünü sistemli olarak birbirinden ayırt etmek olanaklı olur. Ayrıca, felsefi (rasyonel)yöntemlerin uygulanma derecesine göre, felsefi ve dinsel (-^ din) dünya görüşleri arasında da ayırım yapılır. Bu durumda felsefi genelleştirme yöntemlerinin uygulanması ağır basar. Bir dünya görüşü içinde bilimin oynadığı rolü ve bu dünya görüşü içinde uygulanan felsefi yöntemlerin bilimsel karakterini göz önünde tutarak, bir dünya görüşünün bilimsel olup olmadığına ilişkin ifadeler ortaya koymak olanaklıdır.

Marksçı-Leninci felsefeye göre, her dünya görüşü, insanın maddi toplumsal varlığının bir yansısıdır ve bu anlamda, dünya görüşleri rastlantıyla doğmazlar. Dünya görüşünün içeriği, toplumsal güçlerin ve sınıfların çıkarlarını ve çabalarını genel teorik düzeyde dile getirir ve toplum düzeninin tarihin belirli dönemindeki karakterinin, bilimin gelişim düzeyinin ve belli bir dünya görüşüne sahip olan kişilerin sosyo-ekonomik konumunun büyük ölçüde damgasını taşır. Dünya görüşleri, tarihsel fenomenlerdir sınıflı toplumlarda sınıfsal karakter taşırlar ve o toplumda egemen olan sınıfın dünya görüşü, aynı zamanda toplumda egemen olan sınıfın dünya görüşüdür.

Bugün, burjuva felsefesinde tanık olduğumuz, bilimi küçümseme ve dünya görüşlerinin sorunları açısından bilim ile toplum felsefesini birbirinden ayırma eğilimleri, modern kapitalist toplumun, Marksçı-Leninci toplum bilimleri tarafından ortaya çıkarılmış bulunan gerçek yasalarını gizlemek gayreti içindeki emperyalist burjuvazinin o eğilimlerden yarar umduğunun bir ifadesidir. Günümüz burjuva ideolojisi, —kapitalist toplumun dünya çapında çöküşünün ideolojik bir tepkisi olarak— irrasyonel düşünceyi, insan düşmanlığını, dünyanın batacağı, kıyametin kopacağı duygularını ve dine sığınma eğilimlerini yaygınlaştırmaktadır. Oysa, yükselme dönemindeki burjuvazinin dünya görüşü, feodalizmi ve feodal toplum düzenini destekleyerek onu haklı göstermeye çalışan kiliseye ve feodal toprak sahiplerine karşı savaşım verirken, çağının içinden derlediği ilerici fikirlerden, toplum bilimlerinin ve doğa bilimlerinin görüşlerinden oluşuyordu.

İşçi sınıfının dünya görüşü, kendini oluşturan parçalarının uyumlu birliğine dayanan Marksçılık-Leninciliktir. Bu parçalar, diyalektik ve tarihsel maddecilik, ekonomi-politik ve işçi sınıfı bilimidir. Marksçılık-Lenincilik, işçi sınıfının temel çıkarlarının ifadesidir ve işçi sınıfını, düşüncesinde, davranışında, pratik eyleminde, dünyanın nesnel yasal düzenlilikleriyle uyum içinde olan bilgilerle ve normlarla donatır komünist toplumu yaratma görevini taşıyan işçi sınıfının, bu görevi yerine getirmesini sağlar.

Dünya görüşü sorunları, insanların tüm davranışları ve düşünceleri için büyük bir pratik önem taşırlar. Dünyaya ilişkin genel bir görüş kazandırarak, insanların çevreleriyle kurdukları ilişkiyi ve bu ilişki içindeki davranışı önemli ölçüde etkilerler. Köhneleşmiş sınıfların, tutucu, bilime-aykırı dünya görüşleri, egemenlik konumlarının korunmasına ve halk kitlelerinin baskı altında tutulup aldatılmasına hizmet ederken, Marksçılık-Lenincilik’ in bilimsel-devrimci dünya görüşü, işçi sınıfının ve halk kitlelerinin faaliyetlerini tümüyle kendi kurtuluşları ve komünist toplumun kurulması için savaşıma yöneltir. Komünist toplum, sömürüden ve baskıdan arınmış olarak, insan yaşamının gerçek anlamına kavuşturulmasını, tüm insanların mutluluğunu ve refahını sağlar. Böylece, insan toplumunun ileriye dönük gelişmesiyle tam bir uyum içinde, Marksçı-Leninci dünya görüşü, toplumsal ilerlemeyi gerçekleştirerek, insanları kendine güvenir hale getirir, onları, yaratıcı toplumsal faaliyete zihinsel yönden de hazırlar.

Marksçı-Leninci dünya görüşü, sosyalist toplum koşullarında, egemen dünya görüşü haline gelir Marksçı-Leninci partinin ve sosyalist devletin bilinçli faaliyetiyle, yönelimi gittikçe artan ölçüde düzenlenen halk kitlelerini, kendi toplumsal faaliyet süreçleri içinde, yeni sosyoekonomik kuruluşun pratiğine dayanarak, diğer dünya görüşleri karşısındaki üstünlüğüne inandırdığı ölçüde, bilimsel bir dünya görüşü olarak başarıya ulaşmış demektir.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç